piteeprad chrakpra63 resize

05 kumnod 63 631003

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมลดปริมาณขยะ

tawai poum charkpra resize

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

04 sequence boat pra 630925 2

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีมาตรการ การทิ้งขยะ ให้ถูกเวลา ถูกที่ ถูกวิธี เพื่อลดปัญหาการตกค้างของขยะ การทิ้งขยะนอกเวลา ไม่ถูกที่ ถูกเวลา ถูกวิธี ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่

talakkeaw chrapra resize

หอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เดิมจัดเป็นห้องสมุดของศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2531

งานสัตวแพทย์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของท่านฟรี!!! ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน -31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม“จิตอาสา Big Cleaning Day เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี”